SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Quy mô tuyển sinh đại học, cao đẳng, THCN và đào tạo nghề

hệ chính quy qua các năm  (Đơn vị: Người)

 

TT

                            Năm

Trình độ

2011

2012

2013

2014

2015

(DK)

1

Trình độ đại học

9490

9102

11920

9968

11960

2

Trình độ cao đẳng

2058

961

747

652

1690

3

Trình độ THCN

222

33

39

0

100

4

Đào tạo cao đẳng

và trung cấp nghề

299

358

195

166

250

 

Tổng cộng

12069

10454

12901

10786

14000

 

Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng, THCN và đào tạo nghề

hệ chính quy qua các năm  (Đơn vị: Người)

 

TT

                             Năm

Trình độ

2011

2012

2013

2014

2015

(DK)

1

Trình độ đại học

56656

55109

61255

56753

58450

2

Trình độ cao đẳng CN

và cao đẳng nghề

7602

7370

4804

2786

3240

3

Trình độ THCN và

Trung cấp nghề

1895

1071

300

172

300

 

Tổng cộng

66153

63550

66359

59711

61990